โคเออร์แม่สะเรียงลงทะเบียนและจัดสรรพื้นที่ทำกินให้กับเกษตรกรผู้ลี้ภัย
ในฤดูกาลเพาะปลูก 2554

ตั้งแต่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2011 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ภาคสนามโคเออร์แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลปัจจุบันของเกษตรกรดั้งเดิม และเกษตรกรรายใหม่ เพื่อจัดสรรพื้นที่
เพาะปลูกให้ แทนที่เกษตรกรที่เดินทางไปยังประเทศที่สามแล้ว โดยได้ประสานกับคณะกรรมการพื้นที่พักพิง รับทราบ แล้วประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายเสียง ให้ผู้หนีภัยที่สนใจเข้ามาลงทะเบียนที่ศูนย์สาธิตเกษตร
จากนั้นโครงการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโคเออร์ จะทำการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกให้ตามความสามารถในการทำการเกษตรของแต่ละครอบครัว

IMG_2555.JPG

DSC07338.jpg   


ลงทะเบียนเกษตรสำหรับเกษตรกรรมในฤดูกาลที่จะมาถึง

ในเดือนพฤษภาคม เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ แม่ลามาหลวงและศูนย์แม่ละอูน ได้เริ่มเตรียมพื้นที่ และ ทำการเพาะปลูกไปบ้างแล้วส่วนหนึ่ง

จัดสรรพื้นที่ 1.jpg    จัดสรรพื้นที่ 2.jpg

   

   เพาะกล้าพริก.jpg
ศูนย์สาธิตการเกษตรของโคเออร์ ทำการเพาะพันธุ์ต้นกล้า และเตรียมเมล็ดพันธุ์ผัก
เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ตั้งแต่ต้นเดือน มิถุนายน เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ช่วงวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2554 ทีมงานเกษตรกรรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ทุกสนามของโคเออร์ และที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน ได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงาน
ของโครงการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในรอบสามปี (2552-2554/2009 – 2011) มีการวางแผนการทำงาน
ด้วยการแลกเปลี่ยนประสมการณ์ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ระดมความเห็น เพื่อหาวิธีแก้ไข เปลี่ยนแปลงการทำงานในส่วนที่ด้อย และให้กำลังใจในส่วนที่ดี และนำมาปรับปรุงการทำงานในปีและฤดูกาลต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพ