โคเออร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง" ที่พื้นที่ ฯ แม่หละ

สำนักงานโคเออร์แม่สอด ได้จัดการอบรมเรื่อง ”การส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง” โดยได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองเด็ก มาร่วมให้ข้อมูลกับผู้ลี้ภัยระดับกรรมการ ผู้นำชุมชน และ
หัวหน้าองค์กรชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่ดำเนินการอยู่ ในประเด็นของการ
ส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองเพื่อช่วยเหลือและปกป้อง ตลอดจนรวบรวมอุปสรรคและปัญหาในการ
ดำเนินงาน เพื่อวางแผนในการแก้ไขปรับปรุง และประสานงาน โดยจัดที่พื้นที่แม่หละ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2554 และจะจัดขึ้นที่พื้นที่อุ้มเปี้ยม และนุโพ ในเดือนมิถุนายนนี้

    

    kidthree.jpg

ผู้เข้าร่วมในการอบรมที่พื้นที่แม่หละ มีจำนวน 63 คน จากองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านการคุ้มครองเด็ก เช่น
โคเออร์ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และองค์กรเอกชนอื่น ๆ รวมทั้งภาคชุมชนในพื้นที่
พักพิงฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้นำชุมชน และหัวหน้าองค์กรชุมชน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มพิทักษ์สิทธิเด็ก และนักสังคม
สงเคราะห์ชุมชน อีกด้วย

child development.png

จากการอบรมพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมทุกฝ่ายมีความเข้าใจระบบการช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเด็ก และการส่งต่อ
มากขึ้น รู้จักโครงสร้างงาน บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เข้าใจสถานการณ์ เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือต่อเด็ก และร่วมกันเสนอข้อแก้ไขปัญหาต่างๆ

DSC06281.JPGDSC06355.JPG
ในส่วนของผู้ลี้ภัย การที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในระบบการ
ส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง กับได้รู้จักและทำความเข้าใจกับการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจ
ด้านกฎหมาย ด้านจิตสังคม ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษาของเด็กโดยตรงนั้น จะทำให้เกิดสามารถเข้าไป
ประสานงานช่วยเหลือเด็กต่อหน่วยงานเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งยังจะนำไปสู่การวางแผน
การดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่างเหมาะสม

DSC06312.JPGDSC06356.JPG
นอกจากนี้ ยังเกิดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรที่ทำงานด้านการคุ้มครองเด็ก
ในด้านการแบ่งปันข้อมูลการดำเนินงานร่วมกัน การพัฒนามาตรฐานระบบการส่งต่อและการจัดการดูแลเด็ก
การให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านสิทธิ์มนุษยชนและสิทธิ์เด็ก การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
องค์กรชุมชน ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในด้านยุติธรรม สุขภาพอนามัย และการ
คุ้มครองเด็ก