กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่พักพิงฯ
บ้านใหม่ในสอยและบ้านแม่สุริน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2554

โคเออร์ให้การดูแลสงเคราะห์ประชากรผู้ด้อยโอกาส (เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ) ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และ ราชบุรี ด้วยกิจกรรมฝึกวิชาชีพเพื่อผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตเทียนไข สบู่ ยาหม่อง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสได้ฝึกทักษะในการผลิตสิ่งของจำเป็นขึ้นใช้เพื่อการพึ่งพาตนเอง และแจกจ่ายแบ่งปันให้ผู้ขาดแคลน

ในรอบเดือนมกราคม – เมษายน 2554 สำนักงานโคเออร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่พักพิง 2 แห่งคือ บ้านใหม่ในสอย ในอำเภอเมือง และ บ้านแม่สุริน ในอำเภอขุนยวม ซึ่งได้เกิดผลผลิต
ดังต่อไปนี้ เทียนไข 176,172 แท่ง สบู่ 6,067 ก้อน ยาหม่อง 3,925 ขวด

รูป​ถ่าย0156.jpg  รูป​ถ่าย0157.jpg  รูป​ถ่าย0158.jpg
เทียนไขขนาดต่าง ๆ ผลิตจากพาราฟินที่โคเออร์แจกจ่ายให้ผู้ด้อยโอกาสทุกเดือน

รูป​ถ่าย0165.jpg  รูป​ถ่าย0166.jpg
สบู่ก้อนและยาหม่อง(ในขวด) เป็นผลผลิตของผู้ด้อยโอกาส

รูป​ถ่าย0142.jpg DSC00081.jpg
โคเออร์แม่ฮ่องสอนยังให้การสนับสนุนกิจกรรมพึ่งพาตนเอง ด้านการเรียนการสอนวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
ในพื้นที่ ฯ บ้านใหม่ในสอย และ บ้านแม่สุรินด้วย

รูป​ถ่าย0145.jpg  รูป​ถ่าย0146.jpg รูป​ถ่าย0143.jpg  รูป​ถ่าย0149.jpg  รูป​ถ่าย0147.jpg

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในชุมชน มีขึ้นที่พื่นที่บ้านใหม่ในสอย ในระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ของโคเออร์ ให้การอบรมทบทวนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่นักสังคมสงเคราะห์ชุมชนเดิม และให้การปฐมนิเทศกับนักสังคมสงเคราะห์ชุมชนใหม่ด้วย

DSC00041.jpg    DSC00065.jpg

ในช่วงเดียวกันนี้ ยังมีการอบรมให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ชุมชนเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการปฏิบัติงานของกิจกรรมฝึกวิชาชีพ การบันทึกข้อมูลบัตรคุมสินค้า และตรวจนับสิ่งของ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องซึ่งมีประโยชน์ต่อการทราบปริมาณที่ต้องผลิตเพิ่มสำหรับเตรียมแจกจ่ายในเดือนต่อไป

DSC00044.jpg   DSC00050.jpg

รูป​ถ่าย0220.jpg  รูป​ถ่าย0219.jpg

ในเดือนมีนาคม เป็นการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในชุมชน เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลบัตร
คุมสินค้า และการทำรายงานกิจกรรมฝึกอาชีพ ในพื้นที่ ฯ บ้านแม่สุริน

รูป​ถ่าย0243.jpg รูป​ถ่าย0242.jpg รูป​ถ่าย0241.jpg

รูป​ถ่าย0244.jpg  รูป​ถ่าย0246.jpg
เยี่ยมเยียนแนะนำการทำงานข้อมูลกิจกรรมฝึกวิชาชีพ ในเดือนมีนาคม ที่บ้านแม่สุริน และบ้านใหม่ในสอย

DSC00086.jpg
เจ้าหน้าที่โคเออร์เยี่ยมเยียนเพื่อดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการผลิตและการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคแก่ผู้ด้อยโอกาสทุกเดือน เพื่อทราบปริมาณที่ต้องผลิตหรือจัดหาสำหรับเตรียมแจกจ่ายในเดือนถัดไป