อบรมทักษะการเป็นผู้นำ


ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานโคเออร์ได้จัดให้มีการอบรมทักษะการเป็นผู้นำ แก่หัวหน้างาน และ ผู้จัดการสนามทุกสำนักงานสนามของโคเออร์ จำนวน 19  คน ที่ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรประจำบริษัทดินพี จำกัด  คือ อาจารย์ชาญวิทย์ 
สิงหเสนี  เป็นผู้อบรม

การอบรมครั้งนี้   จัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้างาน และผู้จัดการสนามของโคเออร์  ได้เรียนรู้การบริหารจัดการที่เป็นระบบ และมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์  การบริหารงาน และ การบริหารคน การประเมินและ การพัฒนาภาวะผู้นำ  
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้  เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำที่มีความสามารถ