โครงการเฝ้าระวังไฟในหมู่บ้านไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               วันที่ 26 พฤศจิกายน 2012 มีการประชุมระหว่างโคเออร์และคณะกรรมการเฝ้าระวังไฟในหมู่บ้านไทย 2 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยฮุงและบ้านห้วยฟาน รวม 14 คน โดยจัดขึ้นที่หมู่บ้านห้วยฟาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน หัวข้อการประชุมหัวข้อแรก คือการให้คณะกรรมการเฝ้าระวังไฟในแต่ละหมู่บ้าน กำหนดพื้นที่ในการก่อสร้างฐานเฝ้าระวังไฟ ซึ่งที่ประชุมตกลงกันว่าจะให้มีการก่อสร้างฐานเฝ้าระวังไฟภายในพื้นที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน หรือบ้านผู้ช่วยเพื่อป้องกันอุปกรณ์หาย เนื่องจากฐานเฝ้าระวังไฟป่าทั้ง 2 หมู่บ้านในปัจจุบันจะอยู่นอกหมู่บ้าน สำหรับฐานเฝ้าระวังไฟในชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานโคเออร์ จะสร้างไว้ภายในหมู่บ้าน

               ส่วนหัวข้อประชุมที่ 2 คือแบบการก่อสร้างฐานเฝ้าระวังไฟ โดยเจ้าหน้าที่โคเออร์ได้นำแบบการก่อสร้างฐานป้องกันไฟแจกให้กับคณะกรรมการทั้ง 2 หมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน เมื่อทำความเข้าใจแบบการก่อสร้างแล้ว ได้ตกลงกันว่าการก่อสร้างฐานเฝ้าระวังไฟ จะให้แต่ละหมู่บ้านบ้านทำการก่อสร้างกันเอง

               หลังจากการประชุมเสร็จ คณะกรรมการทั้งสองหมู่บ้านได้รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างฐานเฝ้าระวังไฟ และอุปกรณ์เฝ้าระวังไฟ เพื่อใช้ในชุมชนต่อไป

ประชุมกับคณะกรรมการเฝ้าระวังไฟในหมู่บ้านไทย 2 หมู่บ้าน บ้านห้วยฮุง และห้วยฟาน และสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างฯฐานเฝ้าระวังไฟและอุปกรณ์เฝ้าระวัง ในหมู่บ้านไทย