อาสาสมัครโคเออร์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

   ในเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 สถานการณ์ในหลายพื้นที่ของภาคกลางยังคงได้รับผลกระทบจากพายุฝนและอุทกภัยอยู่ โคเออร์และ อาสาสมัครโคเออร์กลุ่มต่างๆ ตลอดจนองค์กรคาทอลิกต่างๆ ตระหนักถึงความเดือดร้อน จึงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการรับบริจาคและจัดทำถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วยอาหารและน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ประชาชน

   ในการดำเนินงานได้รับความร่วมมือและประสานงานอย่างดียิ่งจากองค์กรศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้สามารถนำพา สิ่งของบรรเทาทุกข์ไปถึงมือผู้เดือดร้อน และยังจัดหน่วยเรือนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายในจุดที่ความช่วยเหลือเข้าไปได้ยาก รวมทั้งราษฎรมีความยากลำบากในการออกจากที่อยู่ ทำให้พวกเขาได้รับอาหารและมีความสุขขึ้นในระหว่างที่รอคอยให้สถานการณ์น้ำลดลงและวิถีชีวิตคืนสู่ภาวะปกติต่อไป

   วันที่ 18 ตุลาคม 2565 อาสาสมัครโคเออร์วัดนักบุญเปโตร บรรทุกถุงยังชีพจากมูลนิธิโคเออร์ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่วัดมารีย์สมภพ (บ้านแพน) อำเภอเสนา และวัดเกาะใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   วันที่ 21 ตุลาคม 2022 มูลนิธิโคเออร์และอาสาสมัครโคเออร์ร่วมกับสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย และ ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลนครสวรรค์ ตลอดจน โครงการศาสนสัมพันธ์สะพานบุญสร้างรักกำลังสอง ปี 2 จัดทำถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในตำบลท่าซุงและเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยส่วนหนึ่งมอบให้ชุมชนใกล้วัดนักบุญเปโตร และส่วนหนึ่งได้ล่องเรือนำถุงยังชีพไปแจกตามบ้านที่ถูกน้ำท่วม และไม่สะดวกต่อการสัญจรออกมารับของบริจาค

   29-30ตุลาคม 2565 อาสาโคเออร์เปโตรเชิญชวนร่วมบริจาค อาหารแห้ง และ ทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอื่นๆ

   เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565อาสาโคเออร์จัดถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบอุทกภัยที่ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร และ ชุมชนวัดท่าการ้อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา

   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อาสาสมัครโคเออร์และคุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อยเดินทางไปแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านกลึง อำเภอบางไทร

   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อยและอาสาสมัครโคเออร์วัดนักบุญเปโตรสามพราน แจกถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบอุทกภัยที่มัสยิดนูรุ้ลอีหม่ามวาริสซุนนะห์และชุมชนวัดท่าการ้อง

   ด้วยการประสานงานของวัดพระคริสตจักร เกาะใหญ่ ผู้นำทางศาสนาอิสลาม และทาง มัสยิดนูรุ้ลอีหม่ามวาริสซุนนะห์ และ หน่วยงานท้องถิ่น ขอขอบคุณผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน ที่ให้โคเออร์ และ กลุ่ม อาสาสมัครโคเออร์ที่มีความเสียสละทุ่มเททำงานเป็นสะพานบุญส่งน้ำใจดีนี้ให้กับชุมชนที่ประสบภัย