โคเออร์ในภารกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย 2560

   ในปี 2560 ประเทศไทยประสบภาวะฝนตกหนักหลายเดือน โดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มค ถึง 30 กย เฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 28 ทั้งนี้เดือนที่มีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ คือ พฤษภาคม (สูงกว่าค่าปกติร้อยละ 50) กรกฎาคม (ร้อยละ41) สิงหาคม (ร้อยละ 8) รวมถึงเดือนมกราคม และ เมษายน ก็มีปริมาณฝนมากกว่าปกติส่งผลให้เกิดอุทกภัยและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของประเทศ

   สำนักงานโคเออร์และคารีตัสไทยแลนด์ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศได้ดำเนินกิจกรรมบรรเทาทุกข์ ด้วยการประสานงานกับหน่วยงานและชุมชน ในพื้นที่ประสบภัย เพื่อเก็บข้อมูลล่าสุด ประสานงานกับภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและคณะนักบวชคาทอลิก โรงเรียน และอาสาสมัคร ออกหนังสือถึงหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา อีกทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ค และ ไลน์ ขอรับความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัย เพื่อระดมนำความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ไปมอบให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์ เป็นผู้รวบรวมและบรรจุสิ่งของเป็นชุดยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม บางพื้นที่มีการปรุงอาหารสดเลี้ยงผู้ประสบภัย หรือ มอบเสื้อชูชีพ เรือท้องแบน ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถยังชีพให้อยู่รอดไปจนกว่าจะสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตได้เป็นปกติ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยที่ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา

โคเออร์ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ และอาสาสมัคร ในการเยี่ยมและสำรวจ อีกทั้งนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบาย

   การประสานงานและจัดทำฐานข้อมูลนี้ เป็นแนวทางนำไปสู่การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ในด้านการทำเกษตรและการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

   กิจกรรมบรรเทาทุกข์ที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมและยังดำเนินอยู่ในเดือนพฤศจิกายน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ นับเป็นผลงานที่ดีในด้านความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ยังผลให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

โคเออร์ร่วมกับคณะนักบวชเซนต์คาเบรียลแจกจ่ายถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร นมสดกล่อง และอาหารแห้งให้กับผู้ประสบภัย

  

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ประสานงานกับหน่วยงานคาทอลิก ภาครัฐและเอกชน และศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง อำเภอท่าแร่ จังหวัดสกลนคร มอบถุงยังชีพ เรือท้องแบน เสื้อชูชีพ พร้อมทั้งปรุงอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบภัย

  

แจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อยังชีพให้กับผู้ประสบภัย

มีการประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายในกรณีเกิดภัยพิบัติ ทำให้ได้รับทราบข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น มีการรณรงค์ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน บริษัท ห้างร้าน เพื่อรับเครื่องอุปโภคบริโภค นำไปแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและอาสาสมัครให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมและบรรเทาทุกข์อย่างต่อเนื่องต่อไป