อาสาสมัครคาทอลิกเลี้ยงข้าวกล่องผู้ประสบภัยที่จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 นำคณะ “ครัวจิตอาสาโคเออร์” นำข้าวกล่องจำนวน 2,500 กล่องไปเลี้ยง
ผู้ประสบอุทกภัย ที่วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี จังหวัดที่มีพื้นที่น้ำท่วม 100 %