อาสาสมัครคาทอลิกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย นำถุงยังชีพและเครื่องเรือหางยาวไปมอบให้
วัดแม่พระมหาการุณย์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในกิจการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ประสบอุทกภัยหลายอำเภอ และมีระยะเวลาน้ำท่วมขังนานหลายเดือน