โคเออร์จัดโครงการอบรมเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน แก่ผู้ลี้ภัยและราษฎรไทย

ระหว่างวันที่ 2 เมษายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 โคเออร์ได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งได้จัดขึ้นในพื้นที่พักพิงหรือศูนย์ผู้ลี้ภัยจำนวนทั้ง 9 แห่ง และหมู่บ้านราษฎรไทยใกล้เคียงอีก 10 แห่ง ให้ความรู้แก่ราษฎรทั้งสิ้นจำนวน 43 หลักสูตร/ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 2,337 คน เป็นผู้ลี้ภัย 1,923 คน คนไทย 414 คน

โคเออร์ได้เชิญคุณสมทรัพย์ ทองแท้ วิทยากรจากสำนักงานป้องกันภัยเขต 4 จังหวัดลำปาง มาให้การอบรมโดยเน้นหลักสูตรการดับไฟโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พร้อมทั้งมอบคู่มือการดับไฟฉบับภาษาไทยสำหรับราษฎรไทยผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งโคเออร์ได้แปลเป็นภาษาพม่าและกะเหรี่ยงขึ้นสำหรับแจกจ่ายให้ชุมชนผู้ลี้ภัยอีกด้วย

ในการอบรมแต่ละครั้ง ในวันแรก วิทยากรจะสอนให้วาดแผนที่ชุมชน เพื่อแสดงจุดสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดเสี่ยงภัยและจุดปลอดภัยเพื่อเป็นที่นัดพบกรณีที่เกิดภัยพิบัติต้องอพยพออกจากบ้านเรือน และหลังเสร็จสิ้นการอบรม จะมีการจัดตั้งคณะอาสาสมัครเป็นกรรมการป้องกันภัย

ในวันที่สองของการอบรมจะเป็นการซ้อมภาคปฏิบัติเพื่อให้กรรมการและอาสาสมัครเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้จริง

หลังการอบรม มีการสุ่มสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน เป็นผู้ลี้ภัย 20 คน คนไทย 10 คน โดยผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าการอบรมมีประโยชน์มากและควรจะมีการอบรมต่อเนื่องและขยายไปยังชุมชนอื่น

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม จังหวัดตาก อาสาสมัครผู้ลี้ภัยของชุมชนแห่งนี้ซึ่งได้ผ่านการอบรมจากโคเออร์แล้วได้ช่วยกันดับไฟด้วยอาศัยความรู้และอุปกรณ์ดับเพลิงที่โคเออร์มอบให้ชุมชนที่ผ่านการอบรมไว้ ทำให้เพลิงดับได้อย่างรวดเร็วโดยเกิดความเสียหายเพียงหลังเดียว ไม่ลุกลามไปยังบ้านหลังอื่น

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละพื้นที่
     - พื้นที่พักพิงฯบ้านอุ้มเปี้ยม จังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 306 คน
     - พื้นที่พักพิงฯบ้านนุโพ จังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 316 คน
     - พื้นที่พักพิงฯบ้านแม่หละ จังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 372 คน
     - พื้นที่พักพิงฯบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 191 คน
     - พื้นที่พักพิงฯบ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 95 คน
     - พื้นที่พักพิงฯบ้านใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 194 คน
     - พื้นที่พักพิงฯบ้านแม่สุริน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 77 คน
     - พื้นที่พักพิงฯบ้านแม่ละอูน จังหวัด แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 231 คน
     - พื้นที่พักพิงฯบ้านแม่ลามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 141 คน
     - หมู่บ้านไทยจำนวน 10 แห่งใกล้พื้นที่พักพิงฯ ต่าง ๆ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 414 คน

ในส่วนของการติดตามการเตรียมการป้องกันภัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม เจ้าหน้าที่เกษตรและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปให้คำแนะนำและช่วยเหลือชุมชน ในหมู่ที่ 14 ของพื้นที่บ้านใหม่ในสอย ซึ่งได้ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อย เป็นต้นแบบให้กับหมู่อื่น ๆ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป และได้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงมอบให้ ส่วนอุปกรณ์ที่กำลังจัดทำในพื้นที่ได้แก่ ขอเกี่ยวและไม้ดับไฟ ซึ่งต้องใช้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ในช่วงวันที่ 7-10 สิงหาคม เจ้าหน้าที่เกษตรและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมการอบรมป้องกันภัยพิบัติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดฝึกอบรม เพื่อสามารถนำความรู้และเทคนิควิธีการสอนไปต่อยอดในการให้ความรู้ แก่เด็ก และเยาวชนในชุมชนเสี่ยงภัยในกิจกรรม “การมีส่วนร่วมของเด็กในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ” ต่อไป