คณะจิตอาสาคาทอลิกสงเคราะห์ เพื่อผู้ประสบอุทกภัย ที่วัดเกาะใหญ่

ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554 มีกิจกรรมการรวบรวมเครือข่ายคณะอาสาโคเออร์วัดต่าง ๆ เดินทางไป
เยี่ยมเยียนมอบสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่วัดพระคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการสนับสนุนจากคารีตัสไทยแลนด์ กลุ่มจิตอาสา Together
และเครือข่ายอื่นๆ