การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และดินโคลนถล่ม
บ้านปู่ทา บ้านแม่สามแลบ บ้านห้วยกองก้าด ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย
จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9-12 สิงหาคม 2554

สถานการณ์ภัยพิบัติ
สืบเนื่องจากพายุนกเตนที่พัดเข้ามาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้เกิดฝน
ตกหนักส่งผลให้เกิดภัยพิบัติขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 พายุดังกล่าวทำให้เกิดน้ำป่า
ไหลหลากและดินโคลนถล่มที่บ้านปู่ทา ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 7 คน และ
สูญหาย 1 คน บ้านเรือนและพื้นที่ทำกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นาเสียหายเป็นจำนวนมาก ช่วงค่ำของวันที่เกิด
เหตุการณ์ กรมทหารพรานที่ 36 ได้ออกรณรงค์ขอรับบริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็น จากประชาชนในเขต
ตัวเมืองแม่สะเรียง และเดินทางเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวันที่ 4 สิงหาคม โดยที่ต้องเดินเท้าเข้าไป
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากถนนสายแม่สะเรียง-แม่สามแลบ ที่จะเข้าไปถึงหมู่บ้านที่เกิดภัย ซึ่งรวมถึงบ้านห้วย
กองก้าด และบ้านแม่สามแลบ ถูกตัดขาดเนื่องจากดินโคลนถล่ม นอกจากนั้นในการเดินทางเข้าหมู่บ้านปู่ทา
ยังต้องใช้เรือล่องแม่น้ำสาละวินจากบ้านแม่สามแลบอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะไปให้ถึงทางเข้าหมู่บ้าน
และต้องเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้กรมทางหลวงสามารถเปิดเส้นทางคมนาคมได้เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2554 โดยรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกได้มีเพียงรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ และรถจักรยานยนต์ โดยใช้
เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งในระยะทางเพียง 46 ก.ม.

ถนนสายแม่สะเรียง-แม่สามแลบวันที่ 5 สิงหาคม 2554

 

การสำรวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม โคเออร์แม่สะเรียงได้เดินทางเข้าไปที่หมู่บ้านปู่ทา เพื่อสำรวจข้อมูล และถามความต้องการ
ของผู้ประสบภัย โดยได้นำข้าวสาร ปลาเค็ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยาสามัญประจำบ้าน สบู่ และเสื้อผ้ามือสองไปมอบ
ให้ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นก่อน และได้นัดหมายผู้ประสบภัยมารับข้าวสาร และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ เพิ่มเติมที่
ท่าเทียบเรือปากทางเข้าหมู่บ้านในวันที่ 11 สิงหาคม

 

ตารางด้านล่าง แสดงถึงจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน
ทั้งหมดของหมู่บ้าน

บ้านเสียหายทั้งหลัง

บ้านเสียหายบางส่วน

จำนวนที่ได้รับความ
ช่วยเหลือทั้งหมด

ปู่ทา

60

10

50

60

แม่สามแลบ

342

15

19

34

ห้วยกองก้าด

71

4

17

21

รวม

473

29

86

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใน 3 หมู่บ้านคือ 115 ครัวเรือน โดยแยกเป็นบ้านเรือนเสียหาย
ทั้งหลัง 29 หลังคาเรือน และเสียหายบางส่วน 86 หลังคาเรือน โดยแต่ละหลังคาเรือนได้รับความช่วยเหลือดังนี้

หมู่บ้าน

บ้านเสียหายทั้งหลัง

บ้านเสียหายบางส่วน

ปู่ทา  

ข้าวสาร 45 ก.ก. 
ปลาเค็ม  บะหมี่สำเร็จรูป
ถังน้ำและขันพลาสติก
จาน ชาม ช้อน
หม้อ กระทะ ทัพพี ตะหลิว
มุ้ง ผ้าห่ม  ผ้าเต้นท์ ตะปู
เสื้อผ้า ยา  สบู่

ข้าวสาร 25 ก.ก.

แม่สามแลบ  และห้วยกองก้าด

ข้าวสาร 45 ก.ก.

ข้าวสาร 25 ก.ก.

 

จัดซื้อข้าวสารจากโรงสีข้าวใน อ.แม่สะเรียง ขนส่งไปยังพื้นที่ประสบภัย

 

นอกจากนี้ ที่บ้านแม่สามแลบ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชน คือ กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ และมุสลิม กลุ่มละ 2 คน รวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เป็นผู้ดูแลรับของและมอบของบริจาคให้กับผู้ประสบภัย โดยข้อมูลที่ได้จากศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พบว่า ผู้ประสบภัย ได้รับความช่วยเหลือด้านอาหารแห้ง น้ำดื่ม จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ธกส. ชมรมเรือแม่สามแลบ ศูนย์อปพร.สบเมย เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำ จ.แม่ฮ่องสอน ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านปู่ทาที่บ้านเสียหายทั้งหลัง ๆ ละ 30,000 บาท ผู้บาดเจ็บ 12 คน ๆ ละ 5,000 บาท ผู้เสียชีวิตที่เป็นหัวหน้าครอบครัวรายละ 50,000 บาท และผู้เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกในครอบครัวรายละ 25,000 บาท ส่วนที่บ้าน
แม่สามแลบและห้วยกองก้าด ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนี้ี้

 

ภาพการมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ลิ่งจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยบ้านปู่ทา
เมื่อวันที่ 9 และ 11 สิงหาคม 25


 

ภาพการแจกข้าวสาร ให้ผู้ประสบภัยบ้านแม่สามแลบและแม่กองก้าด
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554

ตรวจสอบรายชื่อ และรับข้าวสาร เป็นรายบุคคล พร้อมลงชื่อรับ

 

แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน
โคเออร์ ได้ประสานงานไปยังคาริตัส ประเทศไทย ขอรับงบประมาณจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออาหาร และสิ่งจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยทั้ง 3 หมู่บ้าน ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เป็นผู้ลี้ภัยชาวพม่าในพื้นที่พักพิงบ้านแม่ลามาหลวง และบ้านแม่ละอูน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 385 ครอบครัว โคเออร์ได้ของบประมาณสนับสนุนจากคาริตัส สเปน และคาริตัส เดนมาร์ก